Afaan Oromoo News

Baankiin Awaash gamoo abbaa darbii 4 magaalaa Baalee Roobeetti ijaare eebbiseera

Finfinnee fi magaalota naannolee adda addaa keessatti gamoo mataa isaa ijaaruun kan beekamu Baankiin Awaash, gamoo ammayyaa abbaa darbii 4 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Godina Baalee magaalaa Roobeetti ijaaruun bakka qondaaltotni mootummaa olaanoon argamanitti eebbisiiseera.Hojii gaggeessaan olaanaa baankichaa obboo Tsahaay Shifarraa sirna eebbaa kanarratti akka ibsanitti gamoon kun kan ijaarame magaalaa guddoo Godina Baalee kan taate, […]

Baankiin Awaash tajaajila damee dijitaalaa ammayyaa Hojii eegalsiise.

Tajaajila Baankii ammayyaawaa fi amansiisaa ta’e maamiltoota isaaf dhiheessuuf yeroo hundaa tattaaffii kan gochaa jiru Baankiin Awaash sagantaa eebbaa damee dijitaalaa (e-Branch) Magaalaa Finfinnee, Geetuu komeershaal Seentarii fi Naannoo Bisraata Gabri’eelitti akkasumas Finfinneen ala Magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa har’aa eebbisiisuun hojii eegalsiiseera. Hoji gaggeessaa Olaanaan Baankichaa Obboo Tsahaay Shifarraaw sirna kanarratti akka ibsanitti, dameewwan dijitaalaa […]

Baankiin Awaash Teekinooloojii Faayinaansii haaraa ifa taasise

Baankiin Awaash dhaabbata Amriif Helz Afrikaa jedhamu waliin ta’uun teekinooloojii haaraa tajaajila qusannaafi liqaa ammayyeessuuf oolu ifa taasise.Teekinooloojiin Saakoos Biizines Sooluushin jedhamu kun tajaajila baankii bu’uuraafi giddu galeessaa kan kennu yoo ta’u dabalataan ammoo tajaajila liqaafi qusannaa yuuniyeenota gara garaa saffisiisuu, dhaqqabamummaa isaanii cimsuufi akkasuma damicha dorgomaa taasisuuf gahee olaanaa akka qabaatu Hoji Gaggeessaan Olaanaa […]

Baankiin Awaash piroojeektii Qaxaleewwan marsaa 2ffaa ifoomse

Baankiin Awaash itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa haalaan bahachuuf jecha piroojeektii kalaqa hojii kalaqxootaafi dargaggoota jajjabeessuuf oolu akkasumas deeggarsa maallaqaa taasisuuf kan isa dandeessisu ifoomsee jira.Sagantaa baninsaa marsaa 2ffaa Qaxaleewwanii kana irratti Hoji Gaggeessaan Olaanaa Baankichaa obbo Tsahaay Shifarraa akka jedhanitti dargaggoonniifi shamarran yaada kalaqaa qaban carraa kana fayyadamuun guddina biyyattii keessatti ashaaraa mataa isaanii […]

Baankiin Awaash Walgahii Hoggansaa kan bara 2022/23 gaggeesse

Baankiin Awaash walgahii hoggansaa kan bara 2022/23 Finfinnee Hooteela Iskaaylaayititti Adoolessa 28fi 29 bara 2015 gaggeessee jira. Hoji gaggeessaan Olaanaa baankichaa Obbo Tsahaay Shifarraa haasaa baninsaa taasisan irratti akka jedhanitti baankichi bara darbe kana keessa bu’aa haalaan quubsaa ta’e kana galmeessise balaa akka tasaa uumamuu danda’u to’achuuf tarsimoo baafate hordofee hojiirra oolchuudhaani jedhan. Baankiin Awaash […]

Hojjettoonni Baankii Awaash fi Inshuraansii Awaash biqiltuu dhaaban!

Hojjettoonni Baankii Awaashiifi Inshuraansii Awaash guyyaa hardhaa, Adoolessa 1, bara 2015 Ashaaraa Magariisaa Marsaa 5ffaaf gaggeeffamaa jiruu irratti Waajjira Miidhaginaafi Misooma Magariisaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waliin ta’uun biqiltuu kuma digdama (20, 000) Paarkii ICT keessa dhaabuun ashaaraa magariisaa isaanii kaa’anii jiru.Itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa bahachuu dhaabbileen kunneen baldhinaan itti hirmaatan keessaa tokko kan […]

Page 1 of 3
1 2 3

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close