Herrega Idilee

 • Herregni kun dhala baankii kan argamsiisu yoo ta’u, waliigaltee daangaa yeroo raawwiin kan banamuudha.
 • Yeroon raawwii isaa gadi aanaan ji’a sadi.
 • Herregicha banuuf maallaqa armaan olitti ibsamaniin yoo ta’e haala dolaara Ameerikaa 5’n wal qixa ta’een herregichi ittiin banama.
 • Herreg kanaaf dhalli baankii kan kaffalamu herregichi yhoo xinnaate ji’a sadiif baankicha keessa yoo tureedha.
 • Dhalli baankii herrega kanaaf kaffalamu taaksirraa bilisa.
 • Baankichi wayita herregichi banamutti maamiloonni akkuma herrega bananiin waraqaa ragaa herregicha banuu isaanii ibsu ni kennaaf.
 • Baankonni herrega banamanirratti dhala herregichaaf kaffalamu waliigaltee ofii isaaniin akka qopheessan ni eeyyamamaaf.
Haal-duree Guutuu guutamuu qabu Liqii argachuuf

Namoonni haal-duree itti aanan kana guutan herrega diyaaspooraa fayyadamuu danda’u.

 • Lammiilee Itoophiyaa biyya keessa hin jiraanne.
 • Dhalattoota Itoophiyaa lammi biyya biraa ta’aniifi biyya keessa hin jiraanne.
 • Kaampaaniiwwan lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniifi dhalattoota Itoophiyaa lammummaa biyya ormaa qaban Itoophiyaab ala waggaa tokkoo oliif jiraatan.
 • Lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa hojjetan, hojjechuuf adeemsarra jiran waggaa tokkoo oliif biyya alaa turaniifi kanaafis ragaa dhiyeeffachuu danda’an.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close