Hoggansa Hojii Raawwachiiftuu

Tsehay Shiferaw

Tsahaay Shifarraa

Hoji-gaggeessaa Olaanaa

Yohannes Merga

Yohaannis Margaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Sirna Gabaa

Tadesse Gemeda

Taaddasaa Gammadaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Baankii Jumlaa

Henock Tessema

Heenook Tasammaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Daldalaafi Baankii IMX

Tilahun Geleta

Xilahuun Galataa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Qabinsa Faayinaansiifi Buā€™uuraalee

Abebe Deressa

Abbabaa Dheeressaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Tarsimoo Dhaabbataa

Dessalegn Tolera

Dassaalenyi Toleeraa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Balaafi Walsimannaa

Tilahun Temotewos

Xilahuun Ximootiwoos

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Teekinooloojii

Temesgen Workineh

Tamasgeen Warqinaa

Gorsaa Olaanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa

Abdella Adem

Abdallaa Adam

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Baankii Dhal-malee

Kefyalew Shiferaw

Kaffaaloo Shifarraa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Baankii Dijitaalaa

Lammeessaa Sobbooqaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,,Ofisara Hojii Naannolee

Netsanet Welde

Natsaannat W/Kidaan

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Tajaajila Daldalaa

Temesgen Busha

Tamasgeen Bushaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Cehumsaa

Zebene Kab

Zannabaa Kabaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Bulchiinsa Humna Namaa

Abebe Tadesse

Abbabaa Taaddasaa

Daayireektara,Baankii Dhaabbilee

Beyene Dekeba

Bayyanaa Dhaqqabaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Odeeffannoo

Lemi Furgassa

Lammii Furgaasaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Hojii Liqii

Dereje Getachew

Darajjee Getaachoo

Daayireektara, Xiinxalaafi Madaallii Liqii

Berhanu Balcha

Biraanuu Baalchaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Odiitii Keessoo

Takele Arega.

Taakkalee Araggaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Tajaajila Seeraa

Desalegne Assefa

Dassaaleny Asaffaa

Daayireektara, Qorannaafi Ammayyeessa Baankii

Ebisa Deribie

Eebbisaa Darribee

Daayireektara, Sab-Qunnamtiifi Biraandiingii

Ephrem Bogale

Efreem Boggaalee

Daayireektara, Baankii IMX

Fikru Gebrewold

Fiqruu Gabrawald

Daayireektara, Piroojeektota Ijaarsaafi Bulchiinsa Gamoo

Gacho Warra

Gachoo Warraa

Daayireektara, Bulchiinsa Balaa

Gutema Tesfa

Guutamaa Tasfaa

Daayireektara, Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo

Hayiluu Masqalaa

Daayireektara. Barnootaafi Guddina Dandeettii

Hailu Woldegebriel

Hayiluu Waldegabreel

Gargaaraa Hoji Raawwachiistuu Hoji Gaggeessaa Olaanaa

Kelemu Amha

Qalamuu Ammahaa

Daayireektara, Sirna Gabaa Dijitaalawaafi Guddina Oomishaa

Lamessa Bulti

Lammeessaa Bultii

Daayireektara, Inispeekshinii

Melkamu Tadesse

Malkaamuu Taaddasaa

Daayireektara, Opireeshinii Dijitaalaa

Mohammed Kedir

Mahaammad Kadir

Daayireektara, Faayinaansiifi Inveestimantii Baankii Dhal-malee

Nurfata Legesse

Nuurfataa Laggasaa

Daayireektara,Bulchiinsa Sagantaa

Olani Tabor

Olaanii Taaboor

Daayireektara, Tajaajila Galteefi Kaffaltii

Samson Hussein

Saamsoon Huseen

Daayireektara, Opireeshiniifi Gargaarsaa Baankii Dhal-malee

Solomon Jebessa.

Salamoon Jabeessaa

Daayireektara, Karooraafi Dandeettii Daldalaa

Soressa Alemu

Sooressaa Alamuu

Daayireektara, Bulchiinsa Bittaafi Dhiyeessii

Tegene Tesfaye

Taganuu Tasfaayee

Daayireektara, Interpiraayizii Mootummaafi Dhaabbilee Dam-daneessa Addunyaa

Tesfaye Seifu.

Tasfaayee Seyifuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Kenninsa Tajaajila IT

Tewodros Hailu

Tewodiroos Hayiluu

Daayireektara, Jijjiirama Baankii

Tusi Mendido

Tusii Mandiidoo

Daayireektara, Koompiliyaansiifi Beekamtii Maamilaa

Tsehay Getachew

Tsahaay Getaachoo

Daayireektara, Daayirektooreetii horannaa dandeettiifi Qacarrii

Wendimagegnehu Biranu

Wandimmaageyn Biraanuu

Daayireektara,Teekiniika Waliigalaafi Tajaajila Eegumsaa

Yonas Kumera

Yoonaas Kumarraa

Barreessaa Boordii

Jaallannee Taaddasaa

Daayireektara, Daayireektooreetii Opireeshiinii Humna Namaa

Yohannes Tsegaye

Yohaannis Tsaggaayee

Daayireektara, Muuxannoo Maamiltootaafi Mirkaneessa Qulqullinaa

Teferi Bekele

Tafarii Baqqalaa

Horannaa Maamilaa

Eermiyaas Zawudee

Daayireektara,Tarsimoofi Kalaqa IT

Yonas Atomsa

Yoonaas Atoomsaa

Daayireektara, Dhimma Damee

Yirga Yigezu

Yirgaa Yiggazuu

Daayireektara, Bulchiinsa Tireesherii

Raggaasaa Gammachuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Al-ergeefi Maallaqa Ergamuu

Toomaas Fiqaaduu

Daayireektara, Daayireektooreetii Daldala Baankii

Yaareed Amaanuā€™eel

Daayireektara, Daayireektooreetii Tilmaama Qabeenyaa

Imnat Gaaddisaa

Daayireektara, Daayireektooreetii Bulchiinsa Faayinaansii

Shaashoo Ayyaalew

Daayireektara,Daayireektooreetii Guddina Oomishaa

Shimallis Takiluu

Daayireektara, Daayireektooreetii Sanada Liqaafi Kaffaltii

TBA

Daayireektara, Daayireektooreetii Bulchiinsa Waltaā€™insaa

Alamaayyoo Tolaa

Daayireektara,Daayireektooreetii Bulchinsa Poortifooliwoo

Biqilaa Anbassaa

Daayireektara, Daayireektooreetii Naamusaafi Farra Malaanmaltummaa

Daanfireem Abbulee

Daayireektara, Daayireektooreetii Hojii Odiitii

Darajjee Taammiruu

Daayireektara,Daayireektooreetii Baankii Dhaabbilee

Tadele Alemayehu

Taaddalaa Alamaayyoo

Daayireektara, Daayirektooreetii Kaaba Finfinnee

Aweke Shegu

Awwaqee Shagguu

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Kibba Finfinnee

Merga Atnafu

Margaa Axnaafuu

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Adaamaa

Meseret Ambelu

Masarat Amballuu

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Kaaba Dhihaa

Tilahun Dejene.

Xilahuun Dajanee

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Baha Finfinnee

Zelalem Bekele

Zalaalam Baqqalaa

Daayireektara, Naannoo Walaayittaa Sooddoo

Yadessa Miressa

Yaaddessaa Mirreessaa

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Kibbaa

Eeliyaasi Isheetuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Hojii Odiitii

Abdannaa Salbanee

Daayireektara, Naannoo Dhihaa

Muluqan Asfaaw

Daayireektara, Naannoo Kibba Dhihaa

Mogas Mulgeetaa

Daayireektara, Naannoo Bahaa

Girmaay Seeyifuu

Daayireektara, Naannoo Kaabaa

Wuubinee W/Carqoos

Daayireektara, Naannoo Dhiha Finfinnee

Sep 21, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.1948 56.2987
GBP
65.1720 66.4754
EUR
59.0308 60.2114
AED
13.5981 13.8701
SAR
13.3154 13.5817
CHF
58.7571 59.9322

Exchange Rate
Close