Hoggansa Hojii Raawwachiiftuu

Tsehay Shiferaw

Tsahaay Shifarraa

Hoji-gaggeessaa Olaanaa

Yohannes Merga

Yohaannis Margaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Sirna Gabaa

Tadesse Gemeda

Taaddasaa Gammadaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Baankii Jumlaa

Henock Tessema

Heenook Tasammaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Daldalaafi Baankii IMX

Tilahun Geleta

Xilahuun Galataa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Qabinsa Faayinaansiifi Bu’uuraalee

Abebe Deressa

Abbabaa Dheeressaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Tarsimoo Dhaabbataa

Dessalegn Tolera

Dassaalenyi Toleeraa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Balaafi Walsimannaa

Tilahun Temotewos

Xilahuun Ximootiwoos

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa Buleessa,Ofisara Teekinooloojii

Temesgen Workineh

Tamasgeen Warqinaa

Gorsaa Olaanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa

Abdella Adem

Abdallaa Adam

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Baankii Dhal-malee

Kefyalew Shiferaw

Kaffaaloo Shifarraa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Baankii Dijitaalaa

Lammeessaa Sobbooqaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,,Ofisara Hojii Naannolee

Netsanet Welde

Natsaannat W/Kidaan

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Tajaajila Daldalaa

Temesgen Busha

Tamasgeen Bushaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Cehumsaa

Zebene Kab

Zabbanaa Kabaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Bulchiinsa Humna Namaa

Abebe Tadesse

Abbabaa Taaddasaa

Daayireektara,Baankii Dhaabbilee

Beyene Dekeba

Bayyanaa Dhaqqabaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Odeeffannoo

Lemi Furgassa

Lammii Furgaasaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Hojii Liqii

Dereje Getachew

Darajjee Getaachoo

Daayireektara, Xiinxalaafi Madaallii Liqii

Berhanu Balcha

Biraanuu Baalchaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Odiitii Keessoo

Takele Arega.

Taakkalaa Araggaa

Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa Olaanaa,Ofisara Tajaajila Seeraa

Desalegne Assefa

Dassaaleny Asaffaa

Daayireektara, Qorannaafi Ammayyeessa Baankii

Solomon Jebessa.

Salamoon Jabeessaa

Daayireektara, Sab-Qunnamtiifi Biraandiingii

Yirgaa Yiggazuu

Daayireektara, Baankii Dhuunfaa fi Baankii SME

Fikru Gebrewold

Fiqruu Gabrawald

Daayireektara, Piroojeektota Ijaarsaafi Bulchiinsa Gamoo

Gacho Warra

Gachoo Warraa

Daayireektara, Bulchiinsa Balaa

Gutema Tesfa

Guutamaa Tasfaa

Daayireektara, Bulchiinsa Nageenya Odeeffannoo

Hayiluu Masqalaa

Daayireektara. Barnootaafi Guddina Dandeettii

Hailu Woldegebriel

Hayiluu Waldagabreel

Gargaaraa Hoji Raawwachiistuu Hoji Gaggeessaa Olaanaa

TBA

Daayireektara, Sirna Gabaa Dijitaalawaafi Guddina Oomishaa

Lamessa Bulti

Lammeessaa Bultii

Daayireektara, Inispeekshinii

Melkamu Tadesse

Malkaamuu Taaddasaa

Daayireektara, Opireeshinii Dijitaalaa

Mohammed Kedir

Mahaammad Kadir

Daayireektara, Faayinaansiifi Inveestimantii Baankii Dhal-malee

Nurfata Legesse

Nuurfattaa Laggasaa

Daayireektara,Bulchiinsa Sagantaa

Olani Tabor

Olaanii Taaboor

Daayireektara, Tajaajila Galteefi Kaffaltii

Samson Hussein

Saamsoon Huseen

Daayireektara, Opireeshiniifi Gargaarsaa Baankii Dhal-malee

TBA

Daayireektara, Karooraafi Dandeettii Daldalaa

Biqilaa Anbessaa

Daayireektara, Bulchiinsa Bittaafi Dhiyeessii

Tegene Tesfaye

Taganee Tasfaayee

Daayireektara, Interpiraayizii Mootummaafi Dhaabbilee Dam-daneessa Addunyaa

Tesfaye Seifu.

Tasfaayee Seyifuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Kenninsa Tajaajila IT

Tewodros Hailu

Tewodiroos Hayiluu

Daayireektara, Jijjiirama Baankii

Tusi Mendido

Tusii Mandiidoo

Daayireektara, Koompiliyaansiifi Beekamtii Maamilaa

Tsehay Getachew

Tsahaay Getaachoo

Daayireektara, Daayirektooreetii horannaa dandeettiifi Qacarrii

Wendimagegnehu Biranu

Wandimmaagany

Daayireektara,Teekiniika Waliigalaafi Tajaajila Eegumsaa

Yonas Kumera

Yoonaas Kumarraa

Barreessaa Boordii

Jaallannee Taaddasaa

Daayireektara, Daayireektooreetii Opireeshiinii Humna Namaa

Yohannes Tsegaye

Yohaannis Tsaggaayee

Daayireektara, Muuxannoo Maamiltootaafi Mirkaneessa Qulqullinaa

Teferi Bekele

Tafarii Baqqalaa

Horannaa Maamilaa

Wondimuu Goobenaa

Daayireektara,Tarsimoofi Kalaqa IT

Yonas Atomsa

Yoonaas Atoomsaa

Daayireektara, Dhimma Damee

Sooressaa Alamuu

Daayireektara, Bulchiinsa Tireesherii

Raggaasaa Gammachuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Al-ergeefi Maallaqa Ergamuu

Toomaas Fiqaaduu

Daayireektara, Daayireektooreetii Daldala Baankii

Yaareed Amaanu’eel

Daayireektara, Daayireektooreetii Tilmaama Qabeenyaa

Imnat Gaaddisaa

Daayireektara, Daayireektooreetii Bulchiinsa Faayinaansii

Shaashoo Ayyaalew

Daayireektara,Daayireektooreetii Guddina Oomishaa

Shimallis Takiluu

Daayireektara, Daayireektooreetii Sanada Liqaafi Kaffaltii

TBA

Daayireektara, Daayireektooreetii Bulchiinsa Walta’insaa

Alamaayyoo Tolaa

Daayireektara,Daayireektooreetii Bulchinsa Poortifooliwoo

Daanefreem Abbulee

Daayireektara, Daayireektooreetii Hojii Odiitii

Darajjee Taammiruu

Daayireektara,Daayireektooreetii Baankii Dhaabbilee

Baqaaluu Maammoo

Daayireektara, Daayireektooreetii Bu'uuraalee IT

Beezaawit Geetachoow

Daayireektara, Daarektoreetii Gorsaa fi Qorannoo Seeraa

Abduulkeriim Daawud

Daayireektara, Daayirektoreetii Falmaa fi Deebisa Liqaa

Tilahun Dejene.

Xilahuun Dajanee

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Baha Finfinnee

Merga Atnafu

Margaa Axnaafuu

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Adaamaa

Meseret Ambelu

Masarat Amballuu

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Kaaba Dhihaa

Caalaa Taaddasaa

Daayireektara, Naannoo Bahaa Finfinnee

Tadele Alemayehu

Taaddalaa Alamaayyoo

Daayireektara, Daayirektooreetii Kaaba Finfinnee

Zelalem Bekele

Zalaalam Baqqalaa

Daayireektara, Naannoo Walaayittaa Sooddoo

Abdannaa Salbanee

Daayireektara, Naannoo Dhihaa

Yadessa Miressa

Yaaddessaa Mirreessaa

Daayireektara, Daayirektooreetii Naannoo Kibbaa

Eeliyaas Isheetuu

Daayireektara, Daayireektooreetii Hojii Odiitii

Muluqan Asfaaw

Daayireektara, Naannoo Kibba Dhihaa

Mogas Mulugeetaa

Daayireektara, Naannoo Bahaa

Girmaay Seeyifuu

Daayireektara, Naannoo Kaabaa

Wuubinee W/Carqoos

Daayireektara, Naannoo Dhiha Finfinnee

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close