Herrega socho’aa Waadiyaa 

Herrega Socho’aa Waadiyaah

Herregni qusannoo waadiyaah herrega socho’aafi herrega cheekii jedhamee kan beekamu yoo ta’u, maamiloota barataniin kan banamuufi dhala baankii kan hin qabneedha. Herregichi wal amantaarratti hundaa’uun kan banamuufi abbaan herregichaa maallaqicha baasii taasisee fudhachuu yoo barbaadu ni fudhata.

Haalawwan Herrega Qusannaa Waadiyaah

 • Baankiin maamilichi maallaqa isaa deebisee fudhachuu wayta barbaadutti deebisee kennaaf. Maallaqa maamilichi ka’ateef itti gaafatama kan fudhatu baankicha malee maamilicha miti.
 • Baankichi maallaqa maamilichaa fedhii isaa/ishee qofaan hojii invastimantiif oolchuu danda’a.
 • Sa’aatii hojii baankichaatti sochiin baasiifi galiin cheekii qofaan raawwatmuu kan danda’an yoo ta’u, bu’aa qusannoo kan argamsiisu waan hin taaneef baay’inni galiifi baasii herega qusannoorratti jijjiiramni fidu hin jiraatu.
Haal-dureewwan Herregicha banuuf barbaachisan

  • Umriin waggaa 18 fi isaa ol ta’uu.
  • Namoota lamaafi sanaa ol ta’uu.
  • Herregicha abbummaan kan sochoofatan ta’uu.
  • Waldaalee aksiyoonaa ta’uu danda’u.
  • Kan mootummaa (gar-tokkeen kan mootummaa ta’uu) koorporeeshinoota, dhaabbilee ykn qaamolee ofiin of bulchan.
  • Waldaalee dhuunfaafi ummatummaa itti gaafatamni isaanii murtaa’e.
  • Hawaasaalee (kilaboota), waldaalee, qaamolee naannawaafi kkf.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close