Herrega socho’aa Waadiyaa 

Herrega Socho’aa Waadiyaah

Herregni qusannoo waadiyaah herrega socho’aafi herrega cheekii jedhamee kan beekamu yoo ta’u, maamiloota barataniin kan banamuufi dhala baankii kan hin qabneedha. Herregichi wal amantaarratti hundaa’uun kan banamuufi abbaan herregichaa maallaqicha baasii taasisee fudhachuu yoo barbaadu ni fudhata.

Haalawwan Herrega Qusannaa Waadiyaah

 • Baankiin maamilichi maallaqa isaa deebisee fudhachuu wayta barbaadutti deebisee kennaaf. Maallaqa maamilichi ka’ateef itti gaafatama kan fudhatu baankicha malee maamilicha miti.
 • Baankichi maallaqa maamilichaa fedhii isaa/ishee qofaan hojii invastimantiif oolchuu danda’a.
 • Sa’aatii hojii baankichaatti sochiin baasiifi galiin cheekii qofaan raawwatmuu kan danda’an yoo ta’u, bu’aa qusannoo kan argamsiisu waan hin taaneef baay’inni galiifi baasii herega qusannoorratti jijjiiramni fidu hin jiraatu.
Haal-dureewwan Herregicha banuuf barbaachisan

  • Umriin waggaa 18 fi isaa ol ta’uu.
  • Namoota lamaafi sanaa ol ta’uu.
  • Herregicha abbummaan kan sochoofatan ta’uu.
  • Waldaalee aksiyoonaa ta’uu danda’u.
  • Kan mootummaa (gar-tokkeen kan mootummaa ta’uu) koorporeeshinoota, dhaabbilee ykn qaamolee ofiin of bulchan.
  • Waldaalee dhuunfaafi ummatummaa itti gaafatamni isaanii murtaa’e.
  • Hawaasaalee (kilaboota), waldaalee, qaamolee naannawaafi kkf.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close