Herrega socho’aa Waadiyaa 

Herrega Socho’aa Waadiyaah

Herregni qusannoo waadiyaah herrega socho’aafi herrega cheekii jedhamee kan beekamu yoo ta’u, maamiloota barataniin kan banamuufi dhala baankii kan hin qabneedha. Herregichi wal amantaarratti hundaa’uun kan banamuufi abbaan herregichaa maallaqicha baasii taasisee fudhachuu yoo barbaadu ni fudhata.

Haalawwan Herrega Qusannaa Waadiyaah

 • Baankiin maamilichi maallaqa isaa deebisee fudhachuu wayta barbaadutti deebisee kennaaf. Maallaqa maamilichi ka’ateef itti gaafatama kan fudhatu baankicha malee maamilicha miti.
 • Baankichi maallaqa maamilichaa fedhii isaa/ishee qofaan hojii invastimantiif oolchuu danda’a.
 • Sa’aatii hojii baankichaatti sochiin baasiifi galiin cheekii qofaan raawwatmuu kan danda’an yoo ta’u, bu’aa qusannoo kan argamsiisu waan hin taaneef baay’inni galiifi baasii herega qusannoorratti jijjiiramni fidu hin jiraatu.
Haal-dureewwan Herregicha banuuf barbaachisan

  • Umriin waggaa 18 fi isaa ol ta’uu.
  • Namoota lamaafi sanaa ol ta’uu.
  • Herregicha abbummaan kan sochoofatan ta’uu.
  • Waldaalee aksiyoonaa ta’uu danda’u.
  • Kan mootummaa (gar-tokkeen kan mootummaa ta’uu) koorporeeshinoota, dhaabbilee ykn qaamolee ofiin of bulchan.
  • Waldaalee dhuunfaafi ummatummaa itti gaafatamni isaanii murtaa’e.
  • Hawaasaalee (kilaboota), waldaalee, qaamolee naannawaafi kkf.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close