Paakeejii Tajaajiloota Namoota Dhuunfaa Qabeenya Guddaa qaban

Some of the Benefits

Welcome program

Welcome program for HNI back home at the airport and providing pick-up services to and from the airport,

Delivery of foreign currency

Delivery of foreign currency for HNI/UHNI travelers at their convenience/premises

Priority on Forex services

Preferential/priority on Forex services for acceptable travel abroad at spot selling rates.

Baankiin Awaash maamiloota isaa sadarkaa adda addaatti qoodee jira. Kunis kan barbaachiseef fedhi namoota beekamtii olaanaa qabanii hubachuun tajaajila barbaachisu adda baasuun qopheesseera.

Haalli tajaajilichaas

 • Fedhii namoota beekamtii qabaniifi ramaddii kana keessa jiraniirratti hundaa’uun ta’a.
 • Itti fayyadama tajaajilawwan teknooloojii dijitaalaafif kanneen biroof.
 • Dhiyeessiin tajaajilawwan kanaa tajaajila maamiloota beekamtii olaanaa qaban kan tajaajila mijaa’ina qabu, nageenyummaa maallaqaa amansiisaa, saffisaafi qulqullina qabu barbaadaniif kan dhiyaatuudha.
 • Baankichi namoota beekkamoo kanaaf tajaajilawwan liqii, qusannoofi kuufannaa maallaqaa, sharafa maallaqaq biyya alaafi kanneen biroo guutummaan ni dhiyeessaf.

Faayidaawwan Tajaajila Kanaa

 • Tajaajila liqii argachuuf.
 • Tajaajilawwan faayidaa dabalataa argamsiisan.
 • Bakka maamilichi jirutti tajaajila maallaqaafi cheekii geessuufi irraa fuudhuu.
 • Tajaajilawwan wabummaa baankii.
 • Dameewwan baankii keenyaatti tajaajila dursaa argachuu.
 • Tajaajilawwan maallaqa biyya alaa haala saffisaafi mijaa’ina qabuun argachuu.
 • Imaltoota gara biyya alaa imalaniif sharafa maallaqa biyya alaa mijeessuu.
 • Haalawwan bulchiinsaafi walitti dhufeenya maamilummaa baankii keenyaa waliin uummachuuf.
 • Tajaajilawwan naamoonni beekkamoon biyya alaatii yoo dhufan sagantaa simannaa qopheessuufii akkasumas simanneefi geggeessaa gara dirree xiyaaraatti taasifamuuf.
 • Tajaajilawwan dijitaala baankii keenyaa amansiisoofi nageenyummaan isaanii mirkanaa’e argachuu.
 • Imala gara biyya alaatti eeyyamameef dhimmoota dursa barbaachisaniif dursa akka argatan taasisuu.
 • Tajaajilawwan cheekii fi C.P.O dhimma hojiif isaan barbaachisuuf dursa akka argatan taasisuu.
 • Saanduqa olkaawwannaa meeshaalee nageenyummaan isaa eegame kireeffachuu yoo barbaadan dursa akka argatan taasisuu.
Itti Fayyadamtoota Tajaajilichaa

 • Kanneen hojii dhuunfaa isaaniitiin jiraataniif.
 • Gootoota lammummaa Itoophiyaatiif.
 • Namoota kafaltii miindaa qabaniif.
 • Namoota haala walfakkaatoo qabaniifi Itophiyaa keessa hin jiraannefi kanneen biroos.

Ragaalee Herrega kana banachuuf barbaachisan

Namoota Miindeeffamanii Jiraniif

 • Idaa gibiraa irraa bilisa ta’uufi waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa agarsiisu.
 • Waliigaltee miindeeffama hojii.

Kanneen hojii dhuunfaa isaaniin jiraataniif

 • Eeyyama ogummaa daldalaa haaromsame.
 • Eeyyama daldalaa haaromsame.
 • Waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa.
 • Ragaa galii waggaa ibsu.

Namoota gootota lammummaa Itoophiyaa ta’aniif

Waraqaa eenyummaa miindeeffamaa kan haalawwan itti aanan kana ibsu:-

 • Kafaltii miindaa haala yeroo itti tajaajila gaafatanii ibsu.
 • Ragaa haala miindaan itti kaffalamuuf ibsu.
 • Ragaa haala turtii biyya tajaajila itti kennaa turanii ibsu.
 • Hojiin irra turan kan eeyyamameef ta’uu ragaa ibsu.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jun 07, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3747 55.4622
GBP
64.4580 65.7472
EUR
58.1483 59.3113
AED
13.3964 13.6643
SAR
13.1217 13.3841
CHF
57.2144 58.3587

Exchange Rate
Close