Herrega Yeroon Daangeffame

 • Herregni kun dhala baankii kan argamsiisu yoo ta’u, waliigaltee daangaa yeroo raawwiin kan banamuudha.
 • Yeroon raawwii isaa gadi aanaan ji’a sadi.
 • Herregicha banuuf maallaqa armaan olitti ibsamaniin yoo ta’e haala dolaara Ameerikaa 5’n wal qixa ta’een herregichi ittiin banama.
 • Herreg kanaaf dhalli baankii kan kaffalamu herregichi yhoo xinnaate ji’a sadiif baankicha keessa yoo tureedha.
 • Dhalli baankii herrega kanaaf kaffalamu taaksirraa bilisa.
 • Baankichi wayita herregichi banamutti maamiloonni akkuma herrega bananiin waraqaa ragaa herregicha banuu isaanii ibsu ni kennaaf.
 • Baankonni herrega banamanirratti dhala herregichaaf kaffalamu waliigaltee ofii isaaniin akka qopheessan ni eeyyamamaaf.
Haal-dureewwan barbaachisan

Namoonni haal-duree itti aanan kana guutan herrega diyaaspooraa fayyadamuu danda’u.

 • Lammiilee Itoophiyaa biyya keessa hin jiraanne.
 • Dhalattoota Itoophiyaa lammi biyya biraa ta’aniifi biyya keessa hin jiraanne.
 • Kaampaaniiwwan lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniifi dhalattoota Itoophiyaa lammummaa biyya ormaa qaban Itoophiyaab ala waggaa tokkoo oliif jiraatan.
 • Lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa hojjetan, hojjechuuf adeemsarra jiran waggaa tokkoo oliif biyya alaa turaniifi kanaafis ragaa dhiyeeffachuu danda’an.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close