Xalayaa Liqii Fichiisiisaa

Xalayaa marmaartuu liqii fichisiistummaa

Xalayaan marmaartuun liqii fichisistummaa xalayaa tokkicha ta’ee bittaafi gurgurtaa yeroo dheeraa raawwachuuf kan gargaarudha. Xalayaan liqii fichisiistummaa kun meeshaalee bitaman imalchiisuuf al-ergitootaafi fichisistota gidduutti walitti dhufeenya gaarii uuma. Xalayaan kun kan ba’u yeroo murtaa’eef bittaafi gurgurtaa murtaa’ef. Kunis bittaafi gurgurtaa tokko tokkoof xalayaa irra deddeebi’uun barreessuu hanbisa.

Xalayaa fichisiistummaa yeroo tokkoo

Biiliin kaffaltii fichisiistummaa fedhii fichisiistummaarratti hundaa’un meeshaalee xalayaa liqiin dhufan fuudhuuf faaynaansii liqii yeroo gabaabaaf fichisiisichaaf kennamuudha.

 Liqii bittaa meeshaa dookumantii fichisiistummaatiin

Liqiin bittaa meeshaa fichisiistota kaffaltii biilii isaanii qulqulleeffatanii raawwachuun meeshaa isaanii buufatarraa kaafachuuf maallaqni isaan hanqateef kan kennamuudha. Kana jechuun fichisiisaan kafaltii biilii isarra jiru kaffalee xummuree meeshaa isaa buufatarraa akka kaafatuuf liqii kafaltii duraaf kennamuudha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close