Xalayaa Liqii Fichiisiisaa

Xalayaa marmaartuu liqii fichisiistummaa

Xalayaan marmaartuun liqii fichisistummaa xalayaa tokkicha ta’ee bittaafi gurgurtaa yeroo dheeraa raawwachuuf kan gargaarudha. Xalayaan liqii fichisiistummaa kun meeshaalee bitaman imalchiisuuf al-ergitootaafi fichisistota gidduutti walitti dhufeenya gaarii uuma. Xalayaan kun kan ba’u yeroo murtaa’eef bittaafi gurgurtaa murtaa’ef. Kunis bittaafi gurgurtaa tokko tokkoof xalayaa irra deddeebi’uun barreessuu hanbisa.

Xalayaa fichisiistummaa yeroo tokkoo

Biiliin kaffaltii fichisiistummaa fedhii fichisiistummaarratti hundaa’un meeshaalee xalayaa liqiin dhufan fuudhuuf faaynaansii liqii yeroo gabaabaaf fichisiisichaaf kennamuudha.

 Liqii bittaa meeshaa dookumantii fichisiistummaatiin

Liqiin bittaa meeshaa fichisiistota kaffaltii biilii isaanii qulqulleeffatanii raawwachuun meeshaa isaanii buufatarraa kaafachuuf maallaqni isaan hanqateef kan kennamuudha. Kana jechuun fichisiisaan kafaltii biilii isarra jiru kaffalee xummuree meeshaa isaa buufatarraa akka kaafatuuf liqii kafaltii duraaf kennamuudha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close