Xalayaa Liqii Fichiisiisaa

Xalayaa marmaartuu liqii fichisiistummaa

Xalayaan marmaartuun liqii fichisistummaa xalayaa tokkicha ta’ee bittaafi gurgurtaa yeroo dheeraa raawwachuuf kan gargaarudha. Xalayaan liqii fichisiistummaa kun meeshaalee bitaman imalchiisuuf al-ergitootaafi fichisistota gidduutti walitti dhufeenya gaarii uuma. Xalayaan kun kan ba’u yeroo murtaa’eef bittaafi gurgurtaa murtaa’ef. Kunis bittaafi gurgurtaa tokko tokkoof xalayaa irra deddeebi’uun barreessuu hanbisa.

Xalayaa fichisiistummaa yeroo tokkoo

Biiliin kaffaltii fichisiistummaa fedhii fichisiistummaarratti hundaa’un meeshaalee xalayaa liqiin dhufan fuudhuuf faaynaansii liqii yeroo gabaabaaf fichisiisichaaf kennamuudha.

 Liqii bittaa meeshaa dookumantii fichisiistummaatiin

Liqiin bittaa meeshaa fichisiistota kaffaltii biilii isaanii qulqulleeffatanii raawwachuun meeshaa isaanii buufatarraa kaafachuuf maallaqni isaan hanqateef kan kennamuudha. Kana jechuun fichisiisaan kafaltii biilii isarra jiru kaffalee xummuree meeshaa isaa buufatarraa akka kaafatuuf liqii kafaltii duraaf kennamuudha.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close