Kaardii Baankii

  • Kaardii Debiit Awaash
  • Kaardii Kaffaltii Duraa
  • Kaardii Amaanaa
Kaardii Debiit Awaash
Kaardii Kaffaltii Duraa
Kaardii Amaanaa
$3999
/waggaatti
$3999
/waggaatti
Tajaajila essaa argachuu dandeenyaDamee Baankii Awaash kamiyyuu irra
Akkaawuntii walqabsiisuuAkkaawuntii Awaash waliin kan walqabateHin hidhamne - maallaqni kaardii mataa isaa irratti fe'amaAkkaawuntii Awaash waliin kan walqabate
Daangaa Baasii POS irraHanga Qarshii 50.000.00 guyyaa tokkottiHanga qarshii 50.000.00 guyyaatti
Daangaa Baasii ATM irraHanga qarshii 10,000.00 guyyaa tokkottiHanga qarshii 10,000.00 guyyaatti
Gaaffii haftee herrega ATM irra
Dabarsa herregaa gara herregaatti
KaffaltiiMaashinii POS Baankii Awaash irratti yeroo fayyadamnu bilisa
FaayidaaleeKaffaltii saffisaa
Yeroo qusachuu
Maamilaaf wabii ta'e
Kennaa maatii, hiriyoota fi namoota jaallataniif · Bittaa idilee meeshaalee fi tajaajiloota · Bittaa toora interneetii irratti fayyadamuu ni danda'ama.Kaffaltii saffisaa
Yeroo qusachuu
Gaaffii haftee herrega maashinii ATM irratti
kaffaltii hin qabu.
Amma AjajaaAmma AjajaaAmma Ajajaa
  • Kaardii Sheebaa Maayil
  • Kaardii Faayidaa Shamarranii
  • Kaardii Debiit Faayidaa Barattootaa
Kaardii Sheebaa Maayil
Kaardii Faayidaa Shamarranii
Kaardii Debiit Faayidaa Barattootaa
$3999
/waggaatti
$3999
/waggatti
Eessaa argachuu dandeenyaDamee Baankii Awaash kamiyyuuDamee Baankii Awaash kamiyyuu
Akkaawuntii walqabsiisuuAkkaawuntii Awaash waliin kan walqabateAkkaawuntii Luusii wajjin kan walqabateAkkaawuntii Awaash waliin kan walqabate
Daangaa Baasii POSHanga qarshii 50.000.00 yyaattiHanga qarshii 60.000.00 guyyaattiHanga qarshii 50.000.00 guyyaatti
Daangaa Baasii ATMHanga qarshii 10,000.00 guyyaattiHanga qarshii 15,000.00 guyyaattiHanga qarshii 10,000.00 guyyaatti
Gaaffii haftee herrega ATM irratti
Dabarsa herregaa gara herregaatti
KaffaltiiFree when used on Awash Bank POS machine
FaayidaaleeKaffaltii saffisaa
Yeroo qusachuu
Mijataa
Maallaqa maallaqaaf osoo hin rakkatin daldala xumuruu.
Maamiltoonni bittaa qarshii100 hundaaf Bittaa Maashinii POS Awash tokkoon tokkoon isaanii irratti miiyila Sheba 6 akka kennatti ni Dabalatu.
Kaffaltii saffisaa
Yeroo qusachuu
Mijataa
Maallaqa osoo hin rakkatin daldala xumuruu ni dandeenya
Kaffaltii saffisaa
Yeroo qusachuu
Mijataa
Maallaqa osoo hin rakkatin daldala xumuruu. ni dandenya
Amma AjajaaAmma AjajaaAmma Ajaaa

Sep 29, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.2224 56.3268
GBP
64.2394 65.5242
EUR
58.5247 59.6952
AED
13.6041 13.8762
SAR
13.3217 13.5881
CHF
57.7817 58.9373

Exchange Rate
Close