Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa

  • CSR/ Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa Dhaabbataa

Itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa daldala kamiifuu barbaachisummaa tarsimoo bakka bu’a. Ilaalcha daldalaa barame kan dinagdeen gaggeeffamu bira darbee, karaa itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa bahuutiin baankiin Awaash isa jalqabaafi adda duree ta’uu boonaa dubbachuun ni danda’ama. Dabalataanis gara ilaalcha fedhiifi dirqama itti fufinsa guddachaa jiruun wal qabsiisee waggoota kurnan dabran kana keessatti yeroo itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa, dhaabbilee baay’eef qormaata ta’etti baankichi yaad-rimee itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa tarsimoo daldalaa isaa ijoo keessatti masaksuun deemsisaa tureera.

Kanaafis Baankiin Awaash dhaabbilee tola ooltummaa biyya keessaa adda addaa, dhaabbilee miti mootummaa idil-addunyaa, fi Mootummaaf deeggarsa taasiseera

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close