Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa

  • CSR/ Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa Dhaabbataa

Itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa daldala kamiifuu barbaachisummaa tarsimoo bakka bu’a. Ilaalcha daldalaa barame kan dinagdeen gaggeeffamu bira darbee, karaa itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa bahuutiin baankiin Awaash isa jalqabaafi adda duree ta’uu boonaa dubbachuun ni danda’ama. Dabalataanis gara ilaalcha fedhiifi dirqama itti fufinsa guddachaa jiruun wal qabsiisee waggoota kurnan dabran kana keessatti yeroo itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa, dhaabbilee baay’eef qormaata ta’etti baankichi yaad-rimee itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa tarsimoo daldalaa isaa ijoo keessatti masaksuun deemsisaa tureera.

Kanaafis Baankiin Awaash dhaabbilee tola ooltummaa biyya keessaa adda addaa, dhaabbilee miti mootummaa idil-addunyaa, fi Mootummaaf deeggarsa taasiseera

...

May 29, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0384 58.1792
GBP
69.4569 70.8460
EUR
61.9494 63.1884
AED
14.0523 14.3333
SAR
13.7631 14.0384
CHF
59.6100 60.8022

Exchange Rate
Close