Herreega  Kaffaltii Cheekii (IFK)

Herregni kun herrega qusannoofi socho’aa walitti dabaluun banamuu danda’a.

Haala itti fayyadamaafi faayidaa isaa

  • Herrega qusannoofi socho’aa walitti fayyadamuuf maamilichi baankichaaf mirkansuu qaba.
  • Herregni socho’aan dhala kan hin qabne yoo ta’u, herregni qusannoo dhala argamsiisa.
  • Ulaagaa gadi aanaa Kuufama qarshii miliyoona 3 guunnaan baayyinni yeroo maallaqa baasii itti taasisanii daangeffama hin qabaatu.
  • Maamilichi herrega socho’aa keessaa hanqinni maallaqaa yoo isa mudatu herrega qusannoo isaa sochoosuu ni danda’a.

Haaldureewwan Herrega kana banuuf dandeessisan

Herrega kana banuuf haaldureewwan baankichaan kaa’aman hojiirra ni oolu.

Maamiltoota ulaagaa guutan

Maallaqni kuufamaa barbaachisu xiqqaan 3,000,000 jiraachuun yeroo hunda ni eegama

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Feb 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4049 57.5330
GBP
68.2383 69.6031
EUR
61.1768 62.4003
AED
13.8955 14.1734
SAR
13.6106 13.8828
CHF
61.3097 62.5358

Exchange Rate
Close