Herreega  Kaffaltii Cheekii (IFK)

Herregni kun herrega qusannoofi socho’aa walitti dabaluun banamuu danda’a.

Haala itti fayyadamaafi faayidaa isaa

  • Herrega qusannoofi socho’aa walitti fayyadamuuf maamilichi baankichaaf mirkansuu qaba.
  • Herregni socho’aan dhala kan hin qabne yoo ta’u, herregni qusannoo dhala argamsiisa.
  • Ulaagaa gadi aanaa Kuufama qarshii miliyoona 3 guunnaan baayyinni yeroo maallaqa baasii itti taasisanii daangeffama hin qabaatu.
  • Maamilichi herrega socho’aa keessaa hanqinni maallaqaa yoo isa mudatu herrega qusannoo isaa sochoosuu ni danda’a.

Haaldureewwan Herrega kana banuuf dandeessisan

Herrega kana banuuf haaldureewwan baankichaan kaa’aman hojiirra ni oolu.

Maamiltoota ulaagaa guutan

Maallaqni kuufamaa barbaachisu xiqqaan 3,000,000 jiraachuun yeroo hunda ni eegama

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close