Herreega Qusannoo Addaa Daa’immanii

Faayidaa keessaa muraasni

smart child

Qusannoof

Daa’imman qusannoo akka barataniif ni jajjabeessa.

Carraa Jireenya Isaaniif

Daa’immaniif carraa jireenya isaanii fuulduraaf tajaajila liqii ni argamsiisaaf

Carraa Barnootaa

Faayidaa carraa barnootaa biyya alaaf (Scholarship) haala mijeessa.

Herreega Qusannoo Addaa Daa’immanii

Herregni qusannoo daa’immanii maatiin ijoollee isaanii waggaa 18 gadi jiraniif kan bananiifiidha.

Haala itti fayyadama herrega Daa’immanii

 • Dabtara baankii qofaan kan sochoofamuudha.
 • Waggaa tokkoo ol erga qusatanii, ‘siistamni’ baankii yeroo turtii isaa tilmaama keessa galchuun dhala bankii dabalataa herregaaf (Waggoota 8,14 fi 18 yeroo ta’u jechuudha).
 • Herregichi yoo banamu daa’imni banameef guyyaa dhalaterraa kaasee hanga umurii waggaa 10 gidduu jiraniif baankichi badhaasa jajjabeessituu maallaqa dabalataa ni qusataaf.
 • Baankichi daa’imman qusannoo kanatti fayyadamaniif yeroo umriin isaanii dabalaa deemu badhaasa dabalataa ni arjoomaaf.
 • Kunis guyyoota kabaja dhalootaafi kkf maatiin (guddistootaan) kabajamuufirrtti herrega daa’immaniin maallaqa dabalataa bifa kennnaatiin akka kaawwamuuf taasisuu ni danda’a. Kanaafis baankichi waraqaa ragaa qopheessuun ni kennaaf.

Faayidaawwan Herrega Daa’immanii

 • Dhala ni argamsiisa.
 • Daa’immaniif carraa jireenya isaanii fuulduraaf tajaajila liqii ni argamsiisaaf,
 • Faayidaa carraa barnootaa biyya alaaf (Scholarship) haala mijeessa.
 • Daa’imman qusannoo akka barataniif ni jajjabeessa.

Herregicha banuuf ragaalee barbaachisan keessaa

 • Suuraa ijoollee lamaafi kan maatii lama dhiyeenyatti ka’an.
 • Waraqaa eenyummaa haaromsame.
 • Giriin kaardii.
 • Waraqaa eenyummaa mana hojii/miindeeffamaa/ (maatiif).
 • Eeyyama oofinsa konkolaataafi kkf.
Ulaagaa:

Hojimaata baniinsa  Herrega Qusannoo Addaa Daa’immanii fi sirna Baankichaan ni hordofama

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close