Galteefi Al-ergee

Al-ergeefi Fichisiistummaaf, Xalayaa ibasa tajaajilaa

  • Xalayaan ibsa tajaajila liqii baankiin biyya alaa maamila isaa al-ergaa/fichisiisa ta’e bakka bu’uun al-ergaa maamila Baankii misooma Itoophiyaa ta’eef kan kennamuudha.
  • Dokumantoonni barbaachisan wayita barbadamanii gaafatamanitti kan dhiyaatan ta’u.
  • Dokumantoota kaffaltiif gaafataman keessaa
  • Haala kaffaltii kanaan maamiloonni meeshaa qaama bituuf dhiyeessuuf walii galaniif wayita dhiyeessanitti kaffaltii fudhachuuf dokumantii ittiin imalchiifatan xalayaa waliin baankiif dhiyeessu.
  • Dokimentoota barbaachisan: – Nagahee hojii daldalaa, waliigaltee gurgurtaa, eeyyama daldalaa, xalayaafi waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa. (Dokumantoonni kanneen biroo wayta barbaadamanitti kan dhiyaatan ta’a).
  • Kunis bittaa meeshaaf tooftaa kaffaltii bu’uraa kan ta’eefi filatamaadha. Dhiyeessaan meeshaa, meeshaa gurguruu osoo imalchiisuu hin jalqabne qaama biturraa kafaltii duraa fudhata.
  • Dokumantoota brbaachisan: – Nagahee kaffaltii duraa (telegiraamaan ykn toofta biraan kan ergame) waraqaa ibsa bittaafi gurgurtaa baankirraa kenname. (Maallaqichi maallaqa biyya alaan galii yhoo ta’e), nagahee daldalaa, waliigaltee gurgurtaa, hayyama daldalaafi waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa.
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close