Herreega Miindaa

Faayidaalee Muraasni

Haala liqii yeroof kennamu

Hojjettota kanaaf yeroo kuufamni maallaqa isaanii 20,000.00 gahe liqii kuufama isaanii haga dhibbeentaa 250 ni mijataaf

maallaqa dabarsuu

Baankichi tajaajila maallaqa dabarsuu dhaabbataaf ni taasisa

Kaardii ATM

Kaardiin ATM bilisaan dhiyaataaf

Herreegni kafaltii miindaa hojjettoota qofaaf kan tajaajiluudha.

Haala Itti Fayyadama Herreega kafaltii Miindaa

  • Hojjettoota qofaaf kan qophaa’e.
  • Herreegicha banuuf maallaqa ka’umsaa ittiin banan hin barbaachisu.

Faaydaawwan Herreega Miindaa

  • Dhala baankii ni argamsiisa.
  • Kaardii ATM fayyadamuu dandeessisa.
  • Yoo xinnaate waggaa tokkoof yoo qusatan tajaajila liqii %250 miindaa isaanii fayyadamuuf dandeessisa.

Itti Fyyadamtoota Herreega kanaa

Herreegni kun hojjettoonniifi hojjisiistonni tajaajila kaffaltii miindaa ammayyaawaa ta’etti akka fayyadaman yaaddamee kan qophaa’eedha.

Ulaagaa

Herreegni kafaltii Mindaa Awaash Hojimaata baniinsa herrega furmaataa fi sirna Baankichaa ni hordofama.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close