Herreega Miindaa

Faayidaalee Muraasni

Haala liqii yeroof kennamu

Hojjettota kanaaf yeroo kuufamni maallaqa isaanii 20,000.00 gahe liqii kuufama isaanii haga dhibbeentaa 250 ni mijataaf

maallaqa dabarsuu

Baankichi tajaajila maallaqa dabarsuu dhaabbataaf ni taasisa

Kaardii ATM

Kaardiin ATM bilisaan dhiyaataaf

Herreegni kafaltii miindaa hojjettoota qofaaf kan tajaajiluudha.

Haala Itti Fayyadama Herreega kafaltii Miindaa

  • Hojjettoota qofaaf kan qophaa’e.
  • Herreegicha banuuf maallaqa ka’umsaa ittiin banan hin barbaachisu.

Faaydaawwan Herreega Miindaa

  • Dhala baankii ni argamsiisa.
  • Kaardii ATM fayyadamuu dandeessisa.
  • Yoo xinnaate waggaa tokkoof yoo qusatan tajaajila liqii %250 miindaa isaanii fayyadamuuf dandeessisa.

Itti Fyyadamtoota Herreega kanaa

Herreegni kun hojjettoonniifi hojjisiistonni tajaajila kaffaltii miindaa ammayyaawaa ta’etti akka fayyadaman yaaddamee kan qophaa’eedha.

Ulaagaa

Herreegni kafaltii Mindaa Awaash Hojimaata baniinsa herrega furmaataa fi sirna Baankichaa ni hordofama.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close