Herreega Piroovidant Fandii

Faayidaa keessaa muraasni

Herreega banuu

Herreegichi maqaa hojjetaa dhuunfaatiin maallaqa malee banama

Dhala

Baankichi ibsa herreegaa ji'a ji'aan bilisaan kennuu ni danda'a akkasumas dhala qusannoo onnachiiftuu dabalataan dhibbeentaa 0.5 ni qabaata

Liqii yeroo

Baankichi abbootii herregaatiif liqii yeroo hanga maallaqa herreega piroovidant fandii irratti kuufamee wajjin walqixa ta’ee kennuu ni danda’a

Herreegni kun hojjettoota miindeeffamaniif kan qophaa’edha. Herregichi hojjettotaafi manneen hojii fayyadamoo taasisa.

Haala Itti Fayyadamaafi faaydaa Herreegichaa

  • Herreegni kun ka’umsa maallaqa ittiin banan osoo hin barbaachisne kafaltii ka’umsaa malee maqaa hojjettootaan kan banamuudha.
  • Baankichi ji’a ji’aan kafaltii malee ibsawwan baankii itti fayyadama herreegichaa maamilootaaf kennuu ni danda’a.
  • Dhalli baankii herreegichaa herrega qusannoo idileerratti dhala%0.5nii dabalataan ni argamsiisa
  • Baankichi maamiloota herreega kafaltii pirovidanti fandiif tajaajila liqii hanga maallaqa herreega baankichaatti kuufamee jiruun wal qixa ta’e kennuufii ni danda’a.
  • Baankichi hanga maallaqa pirovidantii fandii kuufamee jiruun bittaa meeshaalee tajaajila mana keessaaf oolan, mana jireenyaa, konkolaataafi kanneen biroof tajaajila liqii ni kenna.
  •  
Maamiltoota ulaagaa guutan

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Nov 28, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.6854 56.7991
GBP
67.1870 68.5307
EUR
60.9588 62.1780
AED
13.7216 13.9960
SAR
13.4363 13.7050
CHF
60.3764 61.5839

Exchange Rate
Close