Herreega Qusannaa Addaa Barattootaa

Faayidaa keessaa muraasni

student saving account

Tajaajila Bilisaa

Kaardiin ATM kafaltiirraa biliisaan ni qophaa’af.

Liqii Barnoota Olaanaa

Hordoffii barnoota olaanaa gara fuulduraatiif tajaajila liqii ni argamsiisa.

Herregichi barattoota yeroo isaanii guutuu mana barnootaa keessatti dabarsan maallaqa daddabarfachuuf akka isaan dandeessisuufi barnoota isaanii olaanaa gara fuulduraatti hordofaniif akka qusataniif yaadamuun kan qophaa’efiidha.

Haala Itti Fayyadama Herrega Qusannoo addaa Barattootaa

  • Herregichi dabtara baankiitiinis ta’ee dabtara malee socho’uu ni danda’a.
  • Herrega kamuu keessaa daddabarsa maallaqaa gara herrega barataa Baankii Awashitti taasifamuuf jajjabeessituun (boonasiin) maallaqaa ni kennamaaf.
  • Herregni kun barattoota gara barnoota sadarkaa olaanaatti darbaniif tajaajilli liqii qo’annoofi qorannoofi kkf akka mijaa’uuf ni gargaara.
  • Kanneen barnoota sadarkaa olaanaa hordofuuf bakka jijjiirataniifis itti fayyadamaaf akka mijaa’uuf herrega isaanii gara damee Baankii Awaash itti dhiyaatutti naanneffachuu ni danda’a.

Faayidaawwan Herrega Qusannoo Addaa Barattootaa

  • Dhala baankii idilee ni argamsiisa.
  • Hordoffii barnoota olaanaa gara fuulduraatiif tajaajila liqii ni argamsiisa.
  • Kaardiin ATM kafaltiirraa biliisaan ni qophaa’af.

Herrega kana banuuf ragaalee barbaachisan

  • Waraqaa eenyummaa Yuunvarsiitii qofa.
Requirement

Student solution account opening procedures and formalities of the Bank will be followed.

 

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Sep 21, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.1948 56.2987
GBP
65.1720 66.4754
EUR
59.0308 60.2114
AED
13.5981 13.8701
SAR
13.3154 13.5817
CHF
58.7571 59.9322

Exchange Rate
Close