Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maayikiroo Faayinaansii 

Faayidaa keessaa muraasni

Micro Finance Institutions (MFIs)

Easy requirements:Requirements for MFI to get a loan are simplified and easy to be fulfilled. Reaching a new segment of clients with additional funds Flexible Access funding and repayment arrangement Decrease operating costs of obtaining funds Overcome regulatory constraints of deposit taking Expand its operations and increase profitability Access to expertize

To the Community  

Helps unbanked community to get access to formal financial services Increase income of households and solve unemployment problems. Improves saving cultures and living standard of the community. Helps to eradicate poverty.

Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maaykiroo Faaynaansiif

Waggoota 20’n darbaniif dhaabbileen maaykiroo faaynaansii fedhii hawaasichaa guutuuf tajaajila isaanii babal’isaa turaniiru. Baankiin Awaashis kana bu’ureeffachuun fedhii dhaabbilee kanaa qorachuun tajaajila industirii dhaabbilee maaykiroo faaynaansii jijjiiiruuf dandeessisan dhiyeessuurratti argama. Tajaajilawwan kunneen paakeejiin kan dhiyaatan ta’ee, herrega qusannoo, liqii, kafaltii miindaafi pirovidanti fandii, tajaajila baankii bakka bu’iinsa waliin hojjechuufi kkf kan dabalatuudha.

Faayidaa Tajaajilichaa

  • Dhaabbilee maaykiroo faynaansiif oola.
  • Hawaasaaf tajaajila bal’aa kennuuf oola.
  • Tajaajila liqii hojjettoota maaykiroo faaynaansiif.
  • Maamiloota maaykiroo faaynansiif tajaajila herrega qusannoo kennuuf gargaara.

Fayyadamtoota Herrega kanaa

Fayyadamtonni liqiifi tajaajila walqabatoo herrega kanaa dhaabbilee maaykiroo faaynaansii Itoophiyaa keessa karaa seera qabeessa ta’een galmaa’anii socho’aniidha.

Fayyadamtoota Herrega kanaa

Fayyadamtonni liqiifi tajaajila walqabatoo herrega kanaa dhaabbilee maaykiroo faaynaansii Itoophiyaa keessa karaa seera qabeessa ta’een galmaa’anii socho’aniidha.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close