Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maayikiroo Faayinaansii 

Faayidaa keessaa muraasni

Micro Finance Institutions (MFIs)

Easy requirements:Requirements for MFI to get a loan are simplified and easy to be fulfilled. Reaching a new segment of clients with additional funds Flexible Access funding and repayment arrangement Decrease operating costs of obtaining funds Overcome regulatory constraints of deposit taking Expand its operations and increase profitability Access to expertize

To the Community  

Helps unbanked community to get access to formal financial services Increase income of households and solve unemployment problems. Improves saving cultures and living standard of the community. Helps to eradicate poverty.

Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maaykiroo Faaynaansiif

Waggoota 20’n darbaniif dhaabbileen maaykiroo faaynaansii fedhii hawaasichaa guutuuf tajaajila isaanii babal’isaa turaniiru. Baankiin Awaashis kana bu’ureeffachuun fedhii dhaabbilee kanaa qorachuun tajaajila industirii dhaabbilee maaykiroo faaynaansii jijjiiiruuf dandeessisan dhiyeessuurratti argama. Tajaajilawwan kunneen paakeejiin kan dhiyaatan ta’ee, herrega qusannoo, liqii, kafaltii miindaafi pirovidanti fandii, tajaajila baankii bakka bu’iinsa waliin hojjechuufi kkf kan dabalatuudha.

Faayidaa Tajaajilichaa

  • Dhaabbilee maaykiroo faynaansiif oola.
  • Hawaasaaf tajaajila bal’aa kennuuf oola.
  • Tajaajila liqii hojjettoota maaykiroo faaynaansiif.
  • Maamiloota maaykiroo faaynansiif tajaajila herrega qusannoo kennuuf gargaara.

Fayyadamtoota Herrega kanaa

Fayyadamtonni liqiifi tajaajila walqabatoo herrega kanaa dhaabbilee maaykiroo faaynaansii Itoophiyaa keessa karaa seera qabeessa ta’een galmaa’anii socho’aniidha.

Fayyadamtoota Herrega kanaa

Fayyadamtonni liqiifi tajaajila walqabatoo herrega kanaa dhaabbilee maaykiroo faaynaansii Itoophiyaa keessa karaa seera qabeessa ta’een galmaa’anii socho’aniidha.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 17, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.7914 57.9272
GBP
67.5127 68.8630
EUR
60.3636 61.5709
AED
13.9945 14.2744
SAR
13.7012 13.9752
CHF
59.3909 60.5787

Exchange Rate
Close