Liqaa yeroon daanga’e

Liqii Yeroo Murtaa’ee

Liqiin yeroo murtaa’ee maallaqa hamma murtaa’ee daangaa yeroo murtaa’eef dhala baankii murtaa’an liqii kennamuudha. Liqiin kunis bakka saditti qooddamu.

Liqii Yeroo Gabaabaa

Liqiin yeroo gabaabaa kun kaayyoo tokkoof kan kennamu yoo ta’u, hanqinni maallaqaa hin yaadamin yoo mudatu yeroo waggaa tokkoo qofaaf kan kennamuudha. Liqiin kun qisaasama hanbisuufi sochii maallaqaa guddisuuf ykn faaydaa fooyya’aa argamsiisuuf yaaduun kan kennamuudha. Yeroo tokko tokko industiriiwwan omishaniif bittaa galteewwaniif akka kaappitaala hojichaatti fudhatama.

Liqii Yeroo Giddu Galeessaa

Liqii yeroo waggaa 1-5 turuuf kennamuudha. Maallaqni deebi’ee kaffalamu bu’aa maallaqichaan hojjetamerraa ykn madda kanneen biroorraa ta’uu danda’a. Fknf konkolaataa bituun bu’aa qajeeloo fiduu dhiisuu danda’a. Garuu hojii biizinasii saffisiisuuf gargaara.

Liqii Yeroo Dheeraa

Xalayaan liqii fichisiistummaa meeshaa fichiisuuf karaa amansiisaa ta’an keessaa isa tokko yoo ta’u guyyaafi haala imala meeshaaf haala mijaawaa uuma.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close