Liqaa yeroon daanga’e

Liqii Yeroo Murtaa’ee

Liqiin yeroo murtaa’ee maallaqa hamma murtaa’ee daangaa yeroo murtaa’eef dhala baankii murtaa’an liqii kennamuudha. Liqiin kunis bakka saditti qooddamu.

Liqii Yeroo Gabaabaa

Liqiin yeroo gabaabaa kun kaayyoo tokkoof kan kennamu yoo ta’u, hanqinni maallaqaa hin yaadamin yoo mudatu yeroo waggaa tokkoo qofaaf kan kennamuudha. Liqiin kun qisaasama hanbisuufi sochii maallaqaa guddisuuf ykn faaydaa fooyya’aa argamsiisuuf yaaduun kan kennamuudha. Yeroo tokko tokko industiriiwwan omishaniif bittaa galteewwaniif akka kaappitaala hojichaatti fudhatama.

Liqii Yeroo Giddu Galeessaa

Liqii yeroo waggaa 1-5 turuuf kennamuudha. Maallaqni deebi’ee kaffalamu bu’aa maallaqichaan hojjetamerraa ykn madda kanneen biroorraa ta’uu danda’a. Fknf konkolaataa bituun bu’aa qajeeloo fiduu dhiisuu danda’a. Garuu hojii biizinasii saffisiisuuf gargaara.

Liqii Yeroo Dheeraa

Xalayaan liqii fichisiistummaa meeshaa fichiisuuf karaa amansiisaa ta’an keessaa isa tokko yoo ta’u guyyaafi haala imala meeshaaf haala mijaawaa uuma.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close