Liqaa yeroon daanga’e

Liqii Yeroo Murtaa’ee

Liqiin yeroo murtaa’ee maallaqa hamma murtaa’ee daangaa yeroo murtaa’eef dhala baankii murtaa’an liqii kennamuudha. Liqiin kunis bakka saditti qooddamu.

Liqii Yeroo Gabaabaa

Liqiin yeroo gabaabaa kun kaayyoo tokkoof kan kennamu yoo ta’u, hanqinni maallaqaa hin yaadamin yoo mudatu yeroo waggaa tokkoo qofaaf kan kennamuudha. Liqiin kun qisaasama hanbisuufi sochii maallaqaa guddisuuf ykn faaydaa fooyya’aa argamsiisuuf yaaduun kan kennamuudha. Yeroo tokko tokko industiriiwwan omishaniif bittaa galteewwaniif akka kaappitaala hojichaatti fudhatama.

Liqii Yeroo Giddu Galeessaa

Liqii yeroo waggaa 1-5 turuuf kennamuudha. Maallaqni deebi’ee kaffalamu bu’aa maallaqichaan hojjetamerraa ykn madda kanneen biroorraa ta’uu danda’a. Fknf konkolaataa bituun bu’aa qajeeloo fiduu dhiisuu danda’a. Garuu hojii biizinasii saffisiisuuf gargaara.

Liqii Yeroo Dheeraa

Xalayaan liqii fichisiistummaa meeshaa fichiisuuf karaa amansiisaa ta’an keessaa isa tokko yoo ta’u guyyaafi haala imala meeshaaf haala mijaawaa uuma.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Sep 29, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.2224 56.3268
GBP
64.2394 65.5242
EUR
58.5247 59.6952
AED
13.6041 13.8762
SAR
13.3217 13.5881
CHF
57.7817 58.9373

Exchange Rate
Close