Herreega Investimantii

Herregni kun maamiloonni galii idilee ji’aa qaban ji’a ji’aan qusannoo idileen akka qusataniif kan qophaa’eefi dhala baankii olaanaa kan argamsiisu yoo ta’u, ji’atti al-tokko kan itti qusatamu turtii waggaa 1 hanga 10 qofa kan qabaatuudha.

Haala Itti Fayyadama Herrega Invastimantii

  • Dabtara baankiin sochoofama.
  • Kuufamni maallaqa qusannoo waggaa tokkoo hanga waggaa 10ti.
  • Maallaqni ittiin baniinsa herrega qusannoo kanaa ji’aan kan namoota dhuunfaa qr.1,000 yoo ta’u, dhaabbileef qr.3000.

Faaydaawwan Heerrega Qusannoo Invastimantii

  • Dhala baankii olaanaa %5.5 hanga 7.5 ga’u argamsiisa.
  • Hangi qusannaa herregichaa yoo guddate baankichi maallaqa waliigalaa qusatamerraa % tajaajila liqii %60 ga’u ni dhiyeessa.

Itti Fayyadamtoota Herrega kanaa

Herregni kun kan qophaa’e hojjettoota miindeeffamanii hojjetan, Intarpiraayzoota maaykiroofi xixiqqaa, waldaaleef, yuniyeenota, daldalaafi kkf dha.

Maamiltoota ulaagaa guutan

Namoonni dhuunfaa ykn dhaabbilee galii idilee qaban ji’a ji’aan maallaqa murtaa’e qusachuuf.

Unkaalee isin barbaachisan

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Mar 04, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4766 57.6061
GBP
68.1363 69.4990
EUR
61.0794 62.3010
AED
13.9150 14.1933
SAR
13.6279 13.9005
CHF
60.8063 62.0224

Exchange Rate
Close