Herrega Qusannaa Mudaarabahaa

Herrega qusannoo Mudaarabbaah

walitti dhufeenya maamilummaa maamilichaafi baankicha gidduun maamilichi maallaqa isaa yoo kaawwatu baankichi maallaqicha haala seera shari’aa eegeen hojii bizinasii ittiin hojjeta. Bu’aas ta’ee kisaaraan yoo jiraate akkataa waliigaltee qaamolii lamaaniin kan waliin qooddatan ta’a.

Faayidaa Herregichi qabu

 • Qooddannaa galii argamsiisa.
 • Hojii invastimantii guddaaf oola.
 • Haala sochii maallaqaa kan tasgabbaa’e taasisa.

Haala Herregichaa

 • Namoonni dhuunfaa herrega kana ni filatu.
 • Bulchiinsa kaappitaalaaf mijaawaadha.
 • Mirga qooddannaa bu’aa ni argamsiisa.
 • Qisaasaman yoo qunnamu qooddachuun ofirraa salphiifama.
Ragaalee Herregicha banuuf barbaachisan

  • Guca ittiin baniinsa heerregaa guutuun dhiyeessuu.
  • Suuraawwan abbaa heerregicha banuu lama dhiyeessuu.
  • Suuraa
  • Waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa, waraqaa eenyummaa, paaspoortii, waraqaa ragaa dura taa’aa.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Sep 29, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
55.2224 56.3268
GBP
64.2394 65.5242
EUR
58.5247 59.6952
AED
13.6041 13.8762
SAR
13.3217 13.5881
CHF
57.7817 58.9373

Exchange Rate
Close