Herrega Qusannaa Mudaarabahaa

Herrega qusannoo Mudaarabbaah

walitti dhufeenya maamilummaa maamilichaafi baankicha gidduun maamilichi maallaqa isaa yoo kaawwatu baankichi maallaqicha haala seera shari’aa eegeen hojii bizinasii ittiin hojjeta. Bu’aas ta’ee kisaaraan yoo jiraate akkataa waliigaltee qaamolii lamaaniin kan waliin qooddatan ta’a.

Faayidaa Herregichi qabu

 • Qooddannaa galii argamsiisa.
 • Hojii invastimantii guddaaf oola.
 • Haala sochii maallaqaa kan tasgabbaa’e taasisa.

Haala Herregichaa

 • Namoonni dhuunfaa herrega kana ni filatu.
 • Bulchiinsa kaappitaalaaf mijaawaadha.
 • Mirga qooddannaa bu’aa ni argamsiisa.
 • Qisaasaman yoo qunnamu qooddachuun ofirraa salphiifama.
Ragaalee Herregicha banuuf barbaachisan

  • Guca ittiin baniinsa heerregaa guutuun dhiyeessuu.
  • Suuraawwan abbaa heerregicha banuu lama dhiyeessuu.
  • Suuraa
  • Waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa, waraqaa eenyummaa, paaspoortii, waraqaa ragaa dura taa’aa.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Jul 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.4671 58.6164
GBP
70.9941 72.4140
EUR
62.5644 63.8157
AED
14.1591 14.4423
SAR
13.8651 14.1424
CHF
61.8239 63.0604

Exchange Rate
Close