Herrega Qusannaa Mudaarabahaa

Herrega qusannoo Mudaarabbaah

walitti dhufeenya maamilummaa maamilichaafi baankicha gidduun maamilichi maallaqa isaa yoo kaawwatu baankichi maallaqicha haala seera shari’aa eegeen hojii bizinasii ittiin hojjeta. Bu’aas ta’ee kisaaraan yoo jiraate akkataa waliigaltee qaamolii lamaaniin kan waliin qooddatan ta’a.

Faayidaa Herregichi qabu

 • Qooddannaa galii argamsiisa.
 • Hojii invastimantii guddaaf oola.
 • Haala sochii maallaqaa kan tasgabbaa’e taasisa.

Haala Herregichaa

 • Namoonni dhuunfaa herrega kana ni filatu.
 • Bulchiinsa kaappitaalaaf mijaawaadha.
 • Mirga qooddannaa bu’aa ni argamsiisa.
 • Qisaasaman yoo qunnamu qooddachuun ofirraa salphiifama.
Ragaalee Herregicha banuuf barbaachisan

  • Guca ittiin baniinsa heerregaa guutuun dhiyeessuu.
  • Suuraawwan abbaa heerregicha banuu lama dhiyeessuu.
  • Suuraa
  • Waraqaa ragaa kaffaltummaa gibiraa, waraqaa eenyummaa, paaspoortii, waraqaa ragaa dura taa’aa.

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Apr 18, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.8022 57.9382
GBP
67.5744 68.9259
EUR
60.4375 61.6463
AED
13.9956 14.2755
SAR
13.7039 13.9780
CHF
59.5391 60.7299

Exchange Rate
Close