Tab new

Lucy_P_02

Luusii, Herreega Qusannoo Addaa Dubartootaa

Dhimmi itti fayyadama tajaajila faaynaansii dubartootaa misoomni, guddinniifi jijjiiramni dinagdee dhimma murteessaadha.

Awash Bank-9839

Herreega Qusannoo Addaa Barattootaa

Herregichi barattoota yeroo isaanii guutuu mana barnootaa keessatti dabarsan maallaqa daddabarfachuuf akka isaan dandeessisuufi barnoota isaanii olaanaa gara fuulduraatti..

Awash Bank-smart child

Herreega Qusannoo Daa’immanii

Herregni qusannoo daa’immanii maatiin ijoollee isaanii waggaa 18 gadi jiraniif kan bananiifiidha.

elders

Herreega Qusannoo Addaa Manguddootaa

Herregni Qusannoo addaa manguddootaa tajaajila namoota gurguddaa umriin isaanii waggaa 55fi isaa ol ta’eef kan banamuudha.

Herreega Qusannaa Invastimantii

Herregni kun maamiloonni galii idilee ji’aa qaban ji’a ji’aan qusannoo idileen akka qusataniif kan qophaa’eefi dhala baankii olaanaa kan argamsiisu yoo ta’u, ji’atti al-tokko kan itti qusatamu turtii waggaa 1 hanga 10 qofa kan qabaatuudha.

Herreega kafaltii Cheekii

Herregni kun herrega qusannoofi socho’aa walitti dabaluun banamuu danda’a. Herrega kana banuuf haaldureewwan baankichaan kaa’aman hojiirra ni oolu.

Tour

Tajaajila Faayinaansii Dhaabbilee Imalaafi Daawwachiisotaaf

Dameen Induustirii faayidaan ijaarsa diinagdee biyyaaf qabu hojilee haaraa uumuun kan wal qabate, hoji-dhabdummaa hir’isuuf akkasumas oomishaafi oomishtummaa, dhiyeessii tajaajilaa guddisuuf kan gargaaru ta’uun beekamaadha.

MFI

Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maayikiroo Faayinaansiif

Waggoota 20’n darbaniif dhaabbileen maayikiroo faaynaansii fedhii hawaasichaa guutuuf tajaajila isaanii babal’isaa turaniiru. Baankiin Awaashis kana bu’uureffachuun fedhii dhaabbilee kanaa qorachuun tajaajila industirii dhaabbilee maayikiroo faayinaansii jijjiiruuf dandeessisan dhiyeessuurratti argama.

religion

Paakeejii Tajaajila Faayinaansii Dhaabbilee Amantii

Yeroo ammaa dhaabbileen amantaa sochii hojii amantaarratti taasisanitti dabaluun sochiiwwan diinagdee adda addaa keessatti hirmaachaa jiru.

Corporate_01

Paakeejii Tajaajiloota Namoota Dhuunfaa Qabeenya Guddaa qaban

Baankiin Awaash maamiloota isaa sadarkaa adda addaatti qoodee jira. Kunis kan barbaachiseef fedhi namoota beekamtii olaanaa qabanii hubachuun tajaajila barbaachisu adda baasuun qopheesseera.

Tajaajila Qusannoo Barattootaa Waadiyaa

Tajaajila qusannoo Waadiyaa tajaajila qusannoo seera Shari’aa Islaamummaan qophaa’edha. Abbaan herreegichaa maallaqa herreega baankii yoo kaawwatu baankichi nageenyummaa maallaqichaa mirkaneessuuf itti gaafatama fudhatee kaa’aaf. Maamilichis wayita barbaadutti baasii taasisuun ni kennamaaf

Herreega Socho’aa Waadiyaa

Herreegni qusannoo Waadiyaa, herreega socho’aafi herreega cheekii jedhamee kan beekamu yoo ta’u, maamiltoota barataniin kan banamuufi dhala baankii kan hin qabnedha. Herreegichi wal amataarratti hundaa’uun kan banamuufi abbaan herreegichaa maallaqicha baasii taasisee fudhachuu yoo barbaadu ni fudhata

Herreega Qusannoo Mudaarabaa

Walitti dhufeenya maamilummaa maamilichaafi baankicha gidduun maamilichi maallaqa isaa yoo kaawwatu baankichi maallaqicha haala seera Shari’aa eegeen hojii biizinasii ittiin hojjeta. Bu’aas ta’ee kisaaraan yoo jiraate akkaataa walii galtee qaamolii lamaaniin kan waliin qooddatan ta’a

Awash birr

Herreega Idilee

Herreegni kun dhala baankii kan argamsiisu yoo ta’u, walii galtee daangaa yeroo raawwiin kan banamudha. Yeroon raawwii isaa gadii aanaan ji’a sadidha. Herreegicha banuuf maallaqa armaan olitti ibsamaniin yoo ta’e haala doolaaraa Ameerikaa 5’n wal qixa ta’een herreegichi banama” kan jedhuun bakka haa bu’u.

Herreega Socho’aa

Herreega baankii cheekiif dursanii ajajuun socho’udha. Herreegichi yeroo kamuu cheekiin ykn dursanii ajajuun socho’uu danda’a. Herreegichi doolaara Ameerikaa 100’n ykn maallaqa olitti eerameen wal gitun banamuu ni danda’a. Maamiloota biyya alaa...

Herreega Kaffaltii Biyya Keessaa

Herreegni kun kaffaltii biyya keessaa qofaaf kan ooludha. Maallaqni ergamu kun gara maallaqa biyya keessaatti jijjiiramee galii akka ta’u taasifama.Baankichi haala kaffaltii dhala baankii yeroo gadi aanaa daangaa yeroo kaffaltii Baankii ..

SME

Al-ergeefi Al-galchee

Xalayaan ibsa tajaajila liqii baankiin biyya alaa maamila isaa al-ergaafi al-galchaa ta’e bakka bu’uun al-ergaa maamila Baankii misooma Itoophiyaa ta’eef kan kennamudha.

Maallaqa ergamu

Maallaqa keessan biyya alaa ykn baargamaa karaa Baankii Awaash dabarsuu

Liqii meeshaalee daldalaa

Liqiin bittaa meeshaa, meeshaa gatii madalawaan bitamuuf baatilee muraasa qofaaf meeshicha akka wabummaatti qabachuun liqii kennamudha

Lucy_P_02

Luusii, Herreega Qusannoo Addaa Dubartootaa

Dhimmi itti fayyadama tajaajila faaynaansii dubartootaa misoomni, guddinniifi jijjiiramni dinagdee dhimma murteessaadha.

Awash Bank-9839

Herreega Qusannoo Addaa Barattootaa

Herregichi barattoota yeroo isaanii guutuu mana barnootaa keessatti dabarsan maallaqa daddabarfachuuf akka isaan dandeessisuufi barnoota isaanii olaanaa gara fuulduraatti..

Awash Bank-smart child

Herreega Qusannoo Daa’immanii

Herregni qusannoo daa’immanii maatiin ijoollee isaanii waggaa 18 gadi jiraniif kan bananiifiidha.

elders

Herreega Qusannoo Addaa Manguddootaa

Herregni Qusannoo addaa manguddootaa tajaajila namoota gurguddaa umriin isaanii waggaa 55fi isaa ol ta’eef kan banamuudha.

Herreega Qusannaa Invastimantii

Herregni kun maamiloonni galii idilee ji’aa qaban ji’a ji’aan qusannoo idileen akka qusataniif kan qophaa’eefi dhala baankii olaanaa kan argamsiisu yoo ta’u, ji’atti al-tokko kan itti qusatamu turtii waggaa 1 hanga 10 qofa kan qabaatuudha.

Herreega kafaltii Cheekii

Herregni kun herrega qusannoofi socho’aa walitti dabaluun banamuu danda’a. Herrega kana banuuf haaldureewwan baankichaan kaa’aman hojiirra ni oolu.

Tour

Tajaajila Faayinaansii Dhaabbilee Imalaafi Daawwachiisotaaf

Dameen Induustirii faayidaan ijaarsa diinagdee biyyaaf qabu hojilee haaraa uumuun kan wal qabate, hoji-dhabdummaa hir’isuuf akkasumas oomishaafi oomishtummaa, dhiyeessii tajaajilaa guddisuuf kan gargaaru ta’uun beekamaadha.

MFI

Tajaajila Baankii Dhaabbilee Maayikiroo Faayinaansiif

Waggoota 20’n darbaniif dhaabbileen maayikiroo faaynaansii fedhii hawaasichaa guutuuf tajaajila isaanii babal’isaa turaniiru. Baankiin Awaashis kana bu’uureffachuun fedhii dhaabbilee kanaa qorachuun tajaajila industirii dhaabbilee maayikiroo faayinaansii jijjiiruuf dandeessisan dhiyeessuurratti argama.

religion

Paakeejii Tajaajila Faayinaansii Dhaabbilee Amantii

Yeroo ammaa dhaabbileen amantaa sochii hojii amantaarratti taasisanitti dabaluun sochiiwwan diinagdee adda addaa keessatti hirmaachaa jiru.

Corporate_01

Paakeejii Tajaajiloota Namoota Dhuunfaa Qabeenya Guddaa qaban

Baankiin Awaash maamiloota isaa sadarkaa adda addaatti qoodee jira. Kunis kan barbaachiseef fedhi namoota beekamtii olaanaa qabanii hubachuun tajaajila barbaachisu adda baasuun qopheesseera.

Tajaajila Qusannoo Barattootaa Waadiyaa

Tajaajila qusannoo Waadiyaa tajaajila qusannoo seera Shari’aa Islaamummaan qophaa’edha. Abbaan herreegichaa maallaqa herreega baankii yoo kaawwatu baankichi nageenyummaa maallaqichaa mirkaneessuuf itti gaafatama fudhatee kaa’aaf. Maamilichis wayita barbaadutti baasii taasisuun ni kennamaaf

Herreega Socho’aa Waadiyaa

Herreegni qusannoo Waadiyaa, herreega socho’aafi herreega cheekii jedhamee kan beekamu yoo ta’u, maamiltoota barataniin kan banamuufi dhala baankii kan hin qabnedha. Herreegichi wal amataarratti hundaa’uun kan banamuufi abbaan herreegichaa maallaqicha baasii taasisee fudhachuu yoo barbaadu ni fudhata

Herreega Qusannoo Mudaarabaa

Walitti dhufeenya maamilummaa maamilichaafi baankicha gidduun maamilichi maallaqa isaa yoo kaawwatu baankichi maallaqicha haala seera Shari’aa eegeen hojii biizinasii ittiin hojjeta. Bu’aas ta’ee kisaaraan yoo jiraate akkaataa walii galtee qaamolii lamaaniin kan waliin qooddatan ta’a

Awash birr

Herreega Idilee

Herreegni kun dhala baankii kan argamsiisu yoo ta’u, walii galtee daangaa yeroo raawwiin kan banamudha. Yeroon raawwii isaa gadii aanaan ji’a sadidha. Herreegicha banuuf maallaqa armaan olitti ibsamaniin yoo ta’e haala doolaaraa Ameerikaa 5’n wal qixa ta’een herreegichi banama” kan jedhuun bakka haa bu’u.

Herreega Socho’aa

Herreega baankii cheekiif dursanii ajajuun socho’udha. Herreegichi yeroo kamuu cheekiin ykn dursanii ajajuun socho’uu danda’a. Herreegichi doolaara Ameerikaa 100’n ykn maallaqa olitti eerameen wal gitun banamuu ni danda’a. Maamiloota biyya alaa...

Herreega Kaffaltii Biyya Keessaa

Herreegni kun kaffaltii biyya keessaa qofaaf kan ooludha. Maallaqni ergamu kun gara maallaqa biyya keessaatti jijjiiramee galii akka ta’u taasifama.Baankichi haala kaffaltii dhala baankii yeroo gadi aanaa daangaa yeroo kaffaltii Baankii ..

SME

Al-ergeefi Al-galchee

Xalayaan ibsa tajaajila liqii baankiin biyya alaa maamila isaa al-ergaafi al-galchaa ta’e bakka bu’uun al-ergaa maamila Baankii misooma Itoophiyaa ta’eef kan kennamudha.

Maallaqa ergamu

Maallaqa keessan biyya alaa ykn baargamaa karaa Baankii Awaash dabarsuu

Liqii meeshaalee daldalaa

Liqiin bittaa meeshaa, meeshaa gatii madalawaan bitamuuf baatilee muraasa qofaaf meeshicha akka wabummaatti qabachuun liqii kennamudha

Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

May 31, 2023 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
54.3041 55.3902
GBP
64.4469 65.7358
EUR
58.2683 59.4337
AED
13.3787 13.6463
SAR
13.1039 13.3660
CHF
57.4567 58.6058

Exchange Rate
Close