Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa

  • CSR/ Itti Gaafatamummaa Hawaasummaa Dhaabbataa

Itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa daldala kamiifuu barbaachisummaa tarsimoo bakka bu’a. Ilaalcha daldalaa barame kan dinagdeen gaggeeffamu bira darbee, karaa itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa isaa bahuutiin baankiin Awaash isa jalqabaafi adda duree ta’uu boonaa dubbachuun ni danda’ama. Dabalataanis gara ilaalcha fedhiifi dirqama itti fufinsa guddachaa jiruun wal qabsiisee waggoota kurnan dabran kana keessatti yeroo itti gaafatamummaan hawaasummaa dhaabbataa, dhaabbilee baay’eef qormaata ta’etti baankichi yaad-rimee itti gaafatamummaa hawaasummaa dhaabbataa tarsimoo daldalaa isaa ijoo keessatti masaksuun deemsisaa tureera.

Kanaafis Baankiin Awaash dhaabbilee tola ooltummaa biyya keessaa adda addaa, dhaabbilee miti mootummaa idil-addunyaa, fi Mootummaaf deeggarsa taasiseera

...

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close