Gosoonni badhaasaa sagantaa marsaa 10ffaaf qophaa’an sadarkaa 4 (Afuritti) kan qoodaman yoo ta’u badhaasni Lotorii jalqabaaf qophaa’e konkolaataa manaa ammayyaa Suuzuukii Dizaayer kan lakkoofsa Lotorii 00021413447 qabu yoo ta’u Obbo Taasloonch Kuwaang Beel magaalaa Gaambeellaa damee Niw Laanditti tajaajila yeroo argatan lakkoofsa Lotorii isaaniif laatameen mo’atanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun carraa 2ffaa irratti (Lotorii sadi) tokkoon tokkoon isaanii konkolaataa miila sadii (Bajaajii) dabalatee Televijiinii LED iinchii 43fi Bilbila harkaa ammayyaa hedduun abboota carraa mo’ataniif dabarfamanii laatamanii jiru. Sagantaan Lootorii Baankiin Awaash qopheesse kun aadaa qusannaa hawaasaa guddisuun hawaasni sadarkaa jireenyaa fooyya’aa akka qabaatu hubannoo uumuun alatti diinagdee biyya keenyaaf barbaachisaafi murteessaa kan ta’e sharafa alaa karaa seera-qabeessaan gara biyyaatti fiduun misooma biyya keenyaaf akka oolu dandeessisuuf carraaqqii taasifamu gargaaruun bu’aa guddaa akka qabus eeruun kennamee jira