Baankiin Awaash sagantaa Lotorii Awaashitti qusadhaa, Awaashiin fudhadhaa badhaafamaa marsaa 10ffaa maamiltoota isaatiif qopheesse kennee jira.

Gosoonni badhaasaa sagantaa marsaa 10ffaaf qophaa’an sadarkaa 4 (Afuritti) kan qoodaman yoo ta’u badhaasni Lotorii jalqabaaf qophaa’e konkolaataa manaa ammayyaa Suuzuukii Dizaayer kan lakkoofsa Lotorii 00021413447 qabu yoo ta’u Obbo Taasloonch Kuwaang Beel magaalaa Gaambeellaa damee Niw Laanditti tajaajila yeroo argatan lakkoofsa Lotorii isaaniif laatameen mo’atanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun carraa 2ffaa irratti (Lotorii sadi) tokkoon tokkoon isaanii konkolaataa miila sadii (Bajaajii) dabalatee Televijiinii LED iinchii 43fi Bilbila harkaa ammayyaa hedduun abboota carraa mo’ataniif dabarfamanii laatamanii jiru. Sagantaan Lootorii Baankiin Awaash qopheesse kun aadaa qusannaa hawaasaa guddisuun hawaasni sadarkaa jireenyaa fooyya’aa akka qabaatu hubannoo uumuun alatti diinagdee biyya keenyaaf barbaachisaafi murteessaa kan ta’e sharafa alaa karaa seera-qabeessaan gara biyyaatti fiduun misooma biyya keenyaaf akka oolu dandeessisuuf carraaqqii taasifamu gargaaruun bu’aa guddaa akka qabus eeruun kennamee jira

May 30, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.0424 58.1832
GBP
69.4344 70.8231
EUR
61.8910 63.1288
AED
14.0526 14.3337
SAR
13.7637 14.0390
CHF
59.7647 60.9600

Exchange Rate
Close