Furmaata SACCO’s

SACCOs: Hawaasa karaa Faayinaansii Waldaa Hojii Gamtaa Aangessuu

SACCOs, ykn Waldaaleen Hojii Gamtaa Qusannaa fi Liqii, dhaabbilee faayinaansiif miseensa ta’anidha. Isaan kun wiirtuuwwan hawaasaan  kan gaggeeffaman yoo ta’u, miseensonni qusannoo isaanii walitti qabuun carraa liqii gatii madaalawaa ta’e argachuu, akkasuma hammatamumma faayinaansii fi diinagdeen humnaa’uu isaan dandeessisa.

Furmaata SACCOs Baankii Awaash: Milkaa’inaa fi guddina Waldaalee Hojii Gamtaatiif 

Gahee murteessaa SACCOs diinagdee biyya keessaa keessatti qabu hubachuun, Baankiin Awaash Furmaata Biizinasii SACCOs (SACCOs Business solution) qopheessee jira. Furmaatni bal’aan kun waldaalee hojii gamtaa kanaaf meeshaalee fi teeknooloojii furmaata kennu, hojii fooyyessuufi fi dandeettii isaanii daraan akka fayyadaman isaan dandeessisa.. 

Furmaanni SACCOs Baankii Awaash waldaalee hojii gamtaa akkamitti humneessa?

Ofitti amanamummaa fi wal amantaa uumuu: Milkaa’ina SACCOs keessanii Appilikeeshinii  Baankii Awaash amansiisaa fi nageenyi isaa eegameen tikfadhaa.·      Adeemsa Saffisaa fi Yeroon: Adeemsa Saffisaa fi Yeroodhaan gaggeeffamu iftoomina mirkaneessun, miseensota waliin wal-amantaa uuma.Gahumsaa fi si’oomina gonfachuuf: Furmaatni SACCOs Baankii Awaash  haala dorgommii gabaa har’aa keessatti guddachuuf sochii  barbaachisu cimsa.· 24/7f ni argamna: 24/7 argamuun keenya SACCOs keessaniif yeroo kamiyyuu, bakka kamittuu bulchiinsa faayinaansii fi miseensota tajaajiluuf carraa guutuu kenna.·Haala Mijataa fi dhiheessii cimsuu: Furmaanni SACCOs miseensota keessaniif faayinaansii isaanii haala mijataa fi addaan hin cinne akka argatan ni taasisa.·      Walitti dhufeenya waaraa qabu uumuu: nageenya, saffisa, fi 24/7 qaqqabummaa. Furmaatni SACCOs Baankii Awaash waldaa hojii gamtaa keessaniif fayyadama gurguddaa guddina hojiif barbaachisan ni kenna.

Nageenya Awaash SACCOs

 • Poortaaliin SACCOs akkuma sirna baankii hundaatti guutummaatti eegumsa qaba.
 • Gaheen baankii SACCO hundeessuu fi bu’uura bulchiinsa isaanii mijeessuudhaan kan daangeffamedha.
 • Bulchitootni SACCOs akkaataa ramaddii mirgaa isaaniif kennameen fayyadamtoota haaraa furmaata SACCOs irratti dabalaniif itti gaafatamummaa qabu.
 •  Adeemsi hundi adeemsaalee qopheessaa fi mirkaneessaa (maker-checker) keessa darbuu qaba.• Fayyadamtoonni sirnicha keessa seenuuf lakkoofsa eenyummaa dhuunfaa fi jecha icciitii isaanii fayyadamuu qabu.
 • Fayyadamtoonni odeeffannoo isaaniif ramadame qofa ilaaluu ykn argachuu danda’u.
 • Sirni sochii hin qabne haaluma yeroo dursee murtaa’een ni cufama
 • Fi kanneen biroo.

Faayidaalee Furmaatni SACCOs Baankii Awaash qabu

 • Hundagaleesssa: Yeroo barbaadametti bakka kamirraayyuu kaffaltii/Qusannaa gochuuf.
 • Dandeettii maallaqa baasuu moojulii lakkooftuu irraa
 • Chaanaalota Kaffaltii Adda Addaa irraa, addatti Moobaayiil baankiingii, bakka bu’oota baankii (Agent banking) irraa gaggeessuuf.
 • Sirna Bulchiinsa SACCOs hunda galeessa ta’e
 • Dandeettii Bulchiinsa invastimantii bakka tokkotti.
 • Ijaarsaa Giddugala gabaasaa ol’aanaa
 • Wal-simsiisa yeroodhaan raawwachuuf
 • Chaartii herregaa sirnaan hojjetuu fi haala barbaadamuun kan jijjiiramuu danda’u9. Appilikeeshinii Moobaayilaa miseensotaa fi hoggansaf gama lamaanuu dhaqqabamaa ta’e
Toora Intarneetiin Herreega Banadhaa

Deeggarsa?

8980
251 115-57-12-54
251 115-57-13-24
Nuuf bilbilaa, 24/7

Duraanuu maamilaa?

Damee naannoo keessan jiru asitti argachuu dandeessu ykn odeeffannoo argachuuf nu qunnamuu dandeessu

App keenya yaalaa

Appii mobaayilaa baankii amaloota guutuu qabu kan daldalaa fi dhuunfaaf fayyadamuu dandeessan

Feb 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4049 57.5330
GBP
68.2383 69.6031
EUR
61.1768 62.4003
AED
13.8955 14.1734
SAR
13.6106 13.8828
CHF
61.3097 62.5358

Exchange Rate
Close