Baankiin Awaash Humna Ibsaa Itoophiyaa waliin waliigaltee waliin hojjachuuf dandeessisu mallatteessan.

Haaluma waliigaltee kanaan kaffaltii tajaajila humna ibsaa filannoowwan kaffaltii Baankii Awaashiin si’eessuun akkasumas maamiltootni dhaabbilee faayinaansii biroo bu’aa bayii tokko malee kaffaltii isaanii dhaabbata faayinaansii filannoo isaanii ta’e irraa akka kaffalan kan dandeessisu ta’uun isaa eerameera.
Baankiin Awaash tajaajila isaa daraan fooyyessuuf bittaa teekinoolojiiwwan ammayyaawaa ta’an gaggeessuun tajaajiloota baankii dijitaalaa babal’isuurratti kan argamu yeroo ta’u yaada, gaaffii fi komii maamiltoota isaa yaada keessa galchuun yeroodhaa yerootti hoj-maata isaa fooyyessuun fedhii maamiltoota isaa guutuun amantaa argachaa akka jiru hoji gaggeessaan baankichaa Obboo Tsahaay Shifarraaw sirna mallattoo kanarratti ibsaniiru.

Feb 23, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
56.4049 57.5330
GBP
68.2383 69.6031
EUR
61.1768 62.4003
AED
13.8955 14.1734
SAR
13.6106 13.8828
CHF
61.3097 62.5358

Exchange Rate
Close