Baankiin Awaash Humna Ibsaa Itoophiyaa waliin waliigaltee waliin hojjachuuf dandeessisu mallatteessan.

Haaluma waliigaltee kanaan kaffaltii tajaajila humna ibsaa filannoowwan kaffaltii Baankii Awaashiin si’eessuun akkasumas maamiltootni dhaabbilee faayinaansii biroo bu’aa bayii tokko malee kaffaltii isaanii dhaabbata faayinaansii filannoo isaanii ta’e irraa akka kaffalan kan dandeessisu ta’uun isaa eerameera.
Baankiin Awaash tajaajila isaa daraan fooyyessuuf bittaa teekinoolojiiwwan ammayyaawaa ta’an gaggeessuun tajaajiloota baankii dijitaalaa babal’isuurratti kan argamu yeroo ta’u yaada, gaaffii fi komii maamiltoota isaa yaada keessa galchuun yeroodhaa yerootti hoj-maata isaa fooyyessuun fedhii maamiltoota isaa guutuun amantaa argachaa akka jiru hoji gaggeessaan baankichaa Obboo Tsahaay Shifarraaw sirna mallattoo kanarratti ibsaniiru.

Jun 21, 2024 EXCHANGE Rate
Currency Buying Selling
USD
57.2653 58.4106
GBP
69.4105 70.7987
EUR
61.4457 62.6746
AED
14.1090 14.3912
SAR
13.8141 14.0904
CHF
61.4753 62.7048

Exchange Rate
Close